Witamy na stronie internetowej supdropshipping.com („Witryna”). Strona należy do LANCE GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Adres:Pokój 1205, 12/F, budynek banku Tai Sang, 130-132 Des Voeux Road, centrum, Hongkong. Witryna podlega prawu Hongkongu w Chinach. Zależy nam na oferowaniu bezpiecznej i uczciwej platformy handlowej. Aby wesprzeć to zobowiązanie, niniejsza Umowa z użytkownikiem i inne odpowiednie zasady zostały sformułowane w taki sposób, aby określić pełne warunki świadczenia usług, które regulują Twój dostęp do naszej strony internetowej i usług oraz korzystanie z nich, a także określają nasze oczekiwania wobec użytkowników i środki ochrony, które zastępują wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne porozumienia dotyczące tego samego przedmiotu.

Korzystanie z witryny

Oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18 lat lub że odwiedzasz Stronę pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, supdropshipping.com niniejszym przyznaje Ci ograniczoną, odwołalną, niezbywalną i niewyłączną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej poprzez wyświetlanie jej w przeglądarce internetowej.

• Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w powyższym akapicie, nie wolno reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, wynajmować, przesyłać, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, poddawać inżynierii wstecznej, demontować, dekompilować ani w inny sposób wykorzystywać tej Strony lub jakiejkolwiek jej części chyba że zostało to wyraźnie dozwolone przez supdropshipping.com w formie pisemnej. Nie możesz w żaden sposób wykorzystywać komercyjnie jakichkolwiek informacji zawartych w Witrynie ani korzystać z Witryny na korzyść innej firmy, chyba że uzyskasz wcześniej wyraźną zgodę od supdropshipping.com. Supdropshipping.com zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia kont i/lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym między innymi w przypadku, gdy Supdropshipping.com uzna, że zachowanie klienta narusza obowiązujące przepisy lub jest szkodliwe dla interesów Supdropshipping.com.

• Nie będziesz przesyłać, rozpowszechniać ani w żaden inny sposób publikować za pośrednictwem tej Witryny jakichkolwiek Treści, informacji lub innych materiałów, które (A) narusza lub narusza prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub inne prawa majątkowe jakiejkolwiek osoby; (B) jest zniesławiający, grożący, zniesławiający, obsceniczny, nieprzyzwoity, pornograficzny, dyskryminujący lub może powodować jakąkolwiek odpowiedzialność cywilną lub karną na mocy prawa Hongkongu lub prawa jakiegokolwiek innego kraju, który może mieć zastosowanie; Lub (C) obejmuje wszelkie błędy, wirusy, robaki, pułapki, konie trojańskie lub inny szkodliwy kod lub właściwości. Supdropshipping.com może przypisać Ci hasło i identyfikację konta, aby umożliwić Ci dostęp i korzystanie z niektórych części tej Strony. Za każdym razem, gdy użyjesz hasła lub identyfikatora, zostaniesz uznany za upoważnionego do dostępu do Witryny i korzystania z niej w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy, a Supdropshipping.com nie ma obowiązku sprawdzania autoryzacji lub źródła jakichkolwiek takiego dostępu lub korzystania z Witryny.

Recenzje i komentarze

• O ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie lub na Supdropshipping.com, wszystko, co zdobywasz lub publikujesz na Supdropshipping.com lub przekazujesz Supdropshipping.com, w tym między innymi pomysły, know-how, techniki, pytania, recenzje , komentarze i sugestie (łącznie zwane „Zgłoszeniami”) są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone, a przesyłając lub publikując, wyrażasz zgodę na nieodwołalne udzielenie licencji na wpis i wszystkie związane z nim prawa własności intelektualnej (z wyjątkiem praw osobistych takie jak prawo autorskie) do Supdropshipping.com bezpłatnie, a Supdropshipping.com będzie mieć bezpłatne, ogólnoświatowe, wieczyste, nieodwołalne i zbywalne prawo do używania, kopiowania, rozpowszechniania, wyświetlania, publikowania, wykonywania, sprzedaży, dzierżawy, przesyłania, adaptować, tworzyć dzieł pochodnych na podstawie takich Zgłoszeń w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie oraz tłumaczyć, modyfikować, odtwarzać inżynierię wsteczną, dezasemblować lub dekompilować takie Zgłoszenia. Wszystkie przesłane materiały automatycznie staną się jedyną i wyłączną własnością Supdropshipping.com i nie zostaną Państwu zwrócone, a Państwo zgadzają się nie zgłaszać żadnych sporów w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem wpisu przez Supdropshipping.com w przyszłości. Gwarantujesz, że Twoje zgłoszenia, w całości lub w części, są jasne i wolne od jakichkolwiek naruszeń praw własności intelektualnej, sporów lub roszczeń osób trzecich. Supdropshipping.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek kwestie związane z prawami autorskimi lub innymi prawami osób trzecich przez Ciebie. Zobowiązujesz się do obrony i zabezpieczenia Sponsora przed wszelkimi stratami spowodowanymi wykorzystaniem wpisów do jakichkolwiek celów.

Prawo autorskie

• Cały tekst, grafika, zdjęcia lub inne obrazy, ikony przycisków, klipy audio, logo, slogany, nazwy handlowe lub oprogramowanie słowne i inna zawartość na stronie internetowej Supdropshipping.com (zwane łącznie „Treścią”) należą wyłącznie do Supdropshipping. com lub odpowiednich dostawców treści. Nie możesz używać, powielać, kopiować, modyfikować, przesyłać, wyświetlać, publikować, sprzedawać, licencjonować, publicznie wykonywać, rozpowszechniać lub wykorzystywać komercyjnie jakiejkolwiek treści lub w inny sposób pozbywać się jakiejkolwiek treści w sposób niedozwolony przez Supdropshipping.com bez Supdropshipping.com wyraża wcześniejszą treść pisemną. Korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych na Supdropshipping.com, a także używanie znaków towarowych lub znaków usługowych Supdropshipping.com w metatagach jest surowo zabronione. Możesz przeglądać i wykorzystywać treści wyłącznie do celów osobistych oraz do zakupów i składania zamówień na Supdropshipping.com i w żadnym innym celu. Gromadzenie, układanie i montaż całej zawartości tej witryny Supdropshipping.com („Kompilacja”) należy wyłącznie do Supdropshipping.com. Nie możesz wykorzystywać Treści lub Kompilacji Supdropshipping.com w sposób dyskredytujący lub dyskredytujący Supdropshipping.com lub w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować zamieszanie lub naruszenie jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawa lub regulacji. Całe oprogramowanie używane na tej stronie Supdropshipping.com jest własnością Supdropshipping.com i/lub jej dostawców Oprogramowania. Treść, Kompilacja i Oprogramowanie są chronione na mocy stanowych, krajowych i międzynarodowych praw autorskich. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, są zastrzeżone przez Supdropshipping.com. Osoby naruszające zasady będą ścigane z całą surowością prawa.

• Termin „Etsy” jest znakiem towarowym firmy Etsy, Inc. Ta aplikacja korzysta z interfejsu API Etsy, ale nie jest zatwierdzona ani certyfikowana przez Etsy, Inc.

Notatka: Jeśli zauważysz jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, wyślij wiadomość e-mail na adres anti-spam@supdropshipping.com.

Ograniczenie odpowiedzialności

Przeczytaj uważnie niniejszą umowę przed kliknięciem „Zgadzam się” w procesie rejestracji. Prosimy o uważne przeczytanie i pełne zrozumienie wszystkich warunków, w szczególności klauzul dotyczących zrzeczenia się lub ograniczenia odpowiedzialności, obowiązującego prawa i rozstrzygania sporów. Klauzule dotyczące zrzeczenia się lub ograniczenia odpowiedzialności są pogrubione i podkreślone i należy je uważnie przeczytać. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące umowy, możesz skonsultować się z agentami Supdropshipping.com.

Zgadzasz się zaakceptować wszystkie warunki, zasady i oświadczenia określone w witrynie Supdropshipping.com, jeśli zdecydujesz się skorzystać z usług oferowanych przez Supdropshipping.com, w tym wszystkich informacji, danych i produktów z tej witryny i aplikacji . Rejestrując się na naszej stronie internetowej lub dokonując zakupów u nas, korzystasz z naszych „Usług” i zgadzasz się przestrzegać poniższych warunków, w tym innych warunków i zasad, do których odwołują się hiperłącza. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do odwiedzających, dostawców, użytkowników, sprzedawców i dostawców treści. Przed odwiedzeniem lub skorzystaniem z naszej witryny internetowej i aplikacji prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami użytkowania. Wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania podczas uzyskiwania dostępu lub korzystania z jakichkolwiek części naszej witryny internetowej i aplikacji. Jeśli nie wyrażasz zgody na jakiekolwiek warunki tej umowy, możesz nie mieć możliwości uzyskania dostępu do witryny lub aplikacji lub korzystania z jakichkolwiek usług. Twoja akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych warunków użytkowania, jeśli są one uważane za ofertę.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do bieżącej witryny i aplikacji powinny również podlegać Umowie użytkownika. W każdej chwili możesz zapoznać się z najnowszą wersją „Umowy z użytkownikiem” na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części umowy poprzez publikację aktualizacji lub zmian na stronie. Jesteś odpowiedzialny za regularne sprawdzanie zmian na tej stronie, a Supdropshipping.com powiadomi Cię o zmianie warunków e-mailem lub ogłoszeniem na naszej stronie internetowej. Akceptujesz wszelkie zmiany, kontynuując korzystanie z Usług i aplikacji Supdropshipping.com lub odwiedzając naszą stronę internetową po opublikowaniu jakichkolwiek zmian.

Biorąc pod uwagę wiele wersji językowych niniejszej umowy i innych umów dodatkowych, wersja chińska (uproszczona) będzie miała pierwszeństwo i będzie miała większą część skutków prawnych w przypadku odmiennego zrozumienia lub interpretacji warunków niniejszej umowy.

Rejestrując się w celu założenia konta Supdropshipping.com lub korzystając z jakichkolwiek Usług Supdropshipping.com, jako użytkownik Supdropshipping.com dobrowolnie zgadzasz się na przestrzeganie poniższych warunków („umowa”). Jeżeli nie zgadzasz się z umową lub którymkolwiek z jej warunków, powinieneś natychmiast przerwać proces rejestracji.

Ze względu na szybki rozwój Internetu warunki określone w niniejszej umowie pomiędzy Tobą a Supdropshipping.com nie mogą w pełni wyszczególnić i objąć wszystkich praw i obowiązków Ciebie i Supdropshipping.com, ani też istniejąca umowa nie może w pełni zaspokoić potrzeb przyszły rozwój. Dlatego też oświadczenie prawne, polityka prywatności, zasady i polityka dotycząca sporów Supdropshipping.com będą traktowane jako umowy uzupełniające do niniejszej umowy, które będą nierozerwalnie związane z niniejszą umową i będą miały ten sam skutek prawny. Jeśli korzystasz z usług Supdropshipping.com, wyrażasz zgodę na powyższe umowy dodatkowe.